Vedtægter

Vedtægter for SØR's venner

SØR’s Venner er en støtteforening for Sønderborg Rideklub

 

SØR's venners vedtægter

 

En støtteforening for Sønderborg Rideklub

 

§ 1

 

Foreningens navn er SØR’s Venner med hjemsted i Sønderborg.

 

Foreningens formål er at yde støtte til Sønderborg Rideklub i moralsk, økonomisk og idrætslig henseende efter særskilt vedtagelse i bestyrelsen herom.

 

§ 2

 

Som medlemmer kan optages enhver interesseret. Anmodning om optagelse i foreningen sker til et medlem af bestyrelsen. Medlemskab gælder for 1 år ad gangen, således at kontingentet opkræves forud og kvitteringen for kontingentets betaling anses som medlemsbevis.

 

Ved indmeldelse i Sønderborg Rideklubs Venner bliver man samtidig medlem af foreningen Sønderborg Ridecenter, medmindre man i forvejen er medlem, enten direkte eller via medlemskab af Sønderborg Rideklub.

 

§ 3

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 15. marts. Indkaldelse sker senest 14 dage i forvejen ved almindeligt brev.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, meddeles skriftligt bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

På generalforsamlingen har alle medlemmer én stemme. Afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kræver et kvalificeret flertal på ¾ af de fremmødte medlemmer.

 

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Såfremt ét medlem forlanger skriftlig afstemning, skal sådan dog foretages.

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 4

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når 7 medlemmer skriftligt til bestyrelsen stiller krav herom med angivelse af dagsorden.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 1 måned efter meddelelsens fremkomst til et bestyrelsesmedlem og indkaldelse sker som i § 3 anført.

 

§ 5

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 

1) Valg af dirigent

 

2) Formandens beretning

 

3) Aflæggelse af regnskab samt vedtagelse af budget for det kommende år

 

4) Indkomne forslag

 

5) Valg af bestyrelse

 

6) Valg af revisor

 

7) Fastsættelse af kontingent

 

8) Eventuelt.

 

§ 6

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 til 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.

 

På første ordinære generalforsamlingen er halvdelen af bestyrelsen på valg efter lodtrækning.

 

I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv til næste ordinære generalforsamling.

 

§ 7

 

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker dette. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal.

 

§ 8

 

Regnskabet føres omhyggeligt og overskueligt sammen med en til enhver tid ajourført medlemsliste.

 

Kassereren skal foranledige, at foreningens likvide formue anbringes på en konto i pengeinstitut eller postgiro, lydende på navnet SØR’s Venner.

 

Kontiene tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Der kan ikke meddeles prokura.

 

§ 9

 

Bortset fra gæld, der følger af den løbende drift, må bestyrelsen ikke uden generalforsamlingens godkendelse stifte gæld af nogen art.

 

Foreningen hæfter alene med sin formue.

 

§ 10

 

Foreningen opløses efter vedtagelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

 

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Sønderborg Rideklub eller, hvis en sådan ikke findes, formål med tilknytning til ridesporten efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

 

§ 11

 

Bestyrelsesmedlemmer i Sønderborg Rideklub kan ikke samtidig være medlemmer af SØR’s Venners bestyrelse.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. januar 1985.

 

Ændring af § 3 den 24.3.94 og 5.1.98.

 

Ændring af § 6 den 5.1.98.

 

Ændring af § 2 den 16.6.99.

 

Efter protokol bekræftes:

 

sign. Lone Olsen sign. Solvejg Hakonsen

 

sekr. fmd.

Bestyrelse

 

 

Formand

 

Steen Rohleder

Mobil: 40 41 71 83

E-mail: srohleder@sauer-danfoss.com

 

Kasserer

 

Sarah Pearce

Mobil: 24 63 65 16

E-mail: SMPearce@sauer-danfoss.com

 

Sponsorer

 

Ejvind Thomsen

Mobil: 23 73 45 43