Forretningsorden

Forretningsorden for SØR

Klubbens daglige drift varetages af driftsudvalgt i overensstemmelse med følgende

 

§ 1. Formål

 

Forretningsordenen uddyber de bestemmelser, der er givet i klubbens vedtægter § 9 stk. 1-2 samt § 11.

 

Forretningsordenen er godkendt af bestyrelsen som et tillæg til klubben vedtægter. Ændringer eller tilføjelse til forretningsordenen skal behandles og godkendes på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

 

Forretningsordenen kan ikke stride mod gældende lovgivning samt gældende vedtægter. Ved vedtægtsændringer skal forretningsordenen om nødvendigt justeres. Justeringen skal senest ske i forbindelse med 2. bestyrelsesmøde efter klubbens generalforsamling.

 

§ 2. Forretningsudvalget

 

1. Forretningsudvalgets (FU) opgave er at varetage driften af rideskolen jf. rammerne i § 2.a.

 

2. FU sammensættes af tre personer med formand, kasserer og klubbens dagligleder som fødte medlemmer. Formand og kasserer har prokura fra den samlede bestyrelse med henblik på at tegne klubben og dens midler udadtil jf. vedtægternes § 11.

 

3. FU samles 1 gang månedlig og er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af medlemmerne deltager i dets møde. Der er ingen FU møder i juli.

 

På FU møderne skal følgende dagsordens punkter som minimum være indeholdt;

 

Orientering fra seneste bestyrelsesmøde der vedr. driften eller personalet

Status på driftsbudgettet

Udviklingen i klubbens forbrug af el, vand og benzin/diesel

Status på materiel, bygninger, folde, maskiner og elevheste

Personalesituationen

Medlemsudvikling i elevskolen, antal opstaldninger og heste i tilridning

Ad hoc møder i FU er ikke underlagt ovenstående dagsorden.

 

4. Referater fra FU møder skal udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 2 uger efter mødets afholdelse.

 

§ 2.a Forretningsudvalgets beføjelser

 

FU kan i forbindelse med varetagelsen af den daglige drift foretage følgende dispositioner,

 

1. FU disponerer over klubbens konti når dette vedr. driften.

 

2. FU skal i forbindelse med bestyrelsesmøderne holde bestyrelsesmedlemmer orienteret om klubbens aktuelle økonomiske situation og likviditet.

 

3. FU kan med bestyrelsens accept anmode klubbens bankforbindelse om en udvidelse af de økonomiske rammer. Såfremt der tale om midlertidige dispositioner kan FU handle uden forudgående accept - men skal senest i forbindelse med det næste bestyrelsesmøde give en orientering herom.

 

4. FU kan foretage køb, salg eller lån af elevheste til brug for undervisningen i elevskolen. I den forbindelse kan der laves aftale om, at klubbens medlemmer kan få part i elevheste. FU kan give den daglige leder eller en af denne udpeget personale beføjelser til at foretage disse dispositioner. Denne beføjelse gælder op til et maksimum på kr. 20.000 pr. elevhest.

 

5. FU skal til enhver tid sikre, at der er et tilstrækkeligt antal elevheste tilrådelig til undervisning. Antallet af elevheste skal være afpasset således, at hestens velfærd ikke lider overlast som følge af undervisningsbrug.

 

6. FU repræsenteret ved formand og kasserer kan bemyndige den daglige leder til at foretage vareindkøb til brug for klubbens drift.

 

7. FU’s beføjelser vedr. anlægsinvesteringer omfatter almindelig vedligeholdelse og nødvendige reparationer bestående anlæg. Nyinvesteringer kræver godkendelse af bestyrelsen

 

8. FU kan ansøge SØR’s Venner om driftstilskud og midler til nyinvesteringer i materiel & anlæg. Ansøgninger over kr. 10.000 indberettes til bestyrelsen..

 

9. FU skal godkende personalets lønaftaler, ansættelse og afskedigelse. Den daglige leder er ansat af bestyrelsen og kan kun afskediges af et flertal i bestyrelsen.

 

Nærværende forretningsorden træder i kraft den 1. juni 2009

 

opdateret den 13. maj 2009

Forretningsudvalg

 

 

Formand

Inge Tylvad Andersen

Tlf.: 29 49 50 70

E-mail: Inge@Tylvad.dk

 

Kasserer

Lotte Esbjerg

Tlf.: 20 44 95 39

E-mail: marekesbjerg@msn.com

 

Daglig leder

Berider

Michael Grønne Christensen

Tlf.: 61 18 18 16

E-mail: greendressage@godmail.dk